Deze e-mail en de inhoud daarvan (inclusief bijgevoegde bestanden) is vertrouwelijk, onderworpen aan het auteursrecht en persoonlijk gericht aan de beoogde ontvanger. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan Recruiting Essentials geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens Recruiting Essentials is ondertekend is bindend. De inhoud van dit bericht mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.

This e-mail and its contents (including any attachments to it) are confidential, subject to copyright and sent for the personal attention of the intended recipient only. It is possible that during the making or transmission of this message errors have arisen, so that this message is improperly or incompletely dispatched or has wrongfully been addressed. In this case, Recruiting Essentials cannot be held liable. Only a document which has been signed by an authorized person on behalf of Recruiting Essentials is binding. The contents of this e-mail may not be disclosed, copied or dispatched to anyone. In case of doubt about the correctness, the completeness or the address, you are requested to reply the e-mail immediately and then destroy the e-mail.